Công nghiệp dịch vụ liên quan đến cuộc sống, công nghiệp giải trí