கிவி தொழில்நுட்பம் (தைவான்)
கிவி காற்று பாதுகாப்பு CO2 மானிட்டர்

CO2センサー、インジケーター、ゲートウェイ、表示器、Webダッシュボードで構成されている。無線通信部には L […]