நிறுவனத்தின் பெயர் / நிறுவனம்: அட்வான்டெக் (தைவான்)
方式・名称 : エッジインテリジェンスサーバー

IoT 製造業に関する記事

デバイス管理機能、集中型セキュリティ管理機能、インタラクティブ・マルチメディア・コンテンツ・エディタ機能、SCADA(監視制御およびデータ取得)機能、およびHMI(Human-Machine Interface)機能を内蔵したWISE-PaaSソフトウェアを搭載し、すぐに使用開始可能なエッジ インテリジェンスサーバ。

URL : https://www.advantech.co.jp/resources/news/a7d4f259-9bbe-40a2-b4ec-13294edb9ed7

 • தொழில் வகைப்பாடு
 • உற்பத்தி தொழில்
 • தயாரிப்பு வகை
 • விளிம்பு
 • சேவை வகைப்பாடு
 • பாகங்கள் விற்பனை
 • கடிதப் பகுதி
 • ஆசியா
 • வெளிவரும் தேதி
 • 2020/04/01
通信分類1