நிறுவனத்தின் பெயர்/நிறுவனம்: NTT DoCoMo
方式・名称 : 熱中症対策システム

IoT

暑さ指数(WBGT:Wet Bulb Globe Temperature)測定具を装着し、BLE通信、LTE網で熱中症対策を行う。

URL : https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2013/07/01_00.html

 • தொழில் வகைப்பாடு
 • 農業、林業 建設業 製造業 インフラ(電気・ガス・熱供給・水道業) 教育 医療、福祉 公共
 • தயாரிப்பு வகை
 • பல்வேறு அமைப்புகள்
 • சேவை வகைப்பாடு
 • கணினி ஒருங்கிணைப்பான்
 • கடிதப் பகுதி
 • டோக்கியோ
 • தேதி
 • 2013年7月開始
 • வெளிவரும் தேதி
 • ஜூன் 2019
தொடர்பு வகைப்பாடு 4