Název společnosti / organizace: NEC
方式・名称 : エッジクロス

エッジクロス入力側のロボットや工作機械からのリアルタイムデータコレクタや生産計画、手入力データ等のSQLデータコレクタ、エッジクロス出力側のデータの見える化を行う、設備稼働監視等を提供する。

URL : https://jpn.nec.com/press/201711/20171106_04.html

 • Klasifikace odvětví
 • Výrobní průmysl
 • Kategorie produktů
 • Okraj
 • Klasifikace služeb
 • Prodej systému
 • Oblast korespondence
 • Tokio
 • Datum vydání
 • 2019/07/01
通信分類9_2